Algemene voorwaarden & Privacy verklaring

 

Artikel 1 Algemeen 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website www.boomschors-kopen.eu en iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen u en boomschors-kopen.eu

Artikel 2 Aanbiedingen 
1 Alle aanbiedingen op de website zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen. Verder kunnen aanbiedingen niet worden geretourneerd. 
2 Boomschors-kopen.eu kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de u redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 
3 De op de website vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede. 

Artikel 3 Gegevens 
1. U dient er zorg voor te dragen dat u gegevens waaronder mede, doch niet beperkt tot, e-mail-adres, adresgegevens en bankrekeningnummer volledig, juist en actueel zijn. Tevens garandeert u dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de website. 
2. Boomschors-kopen.eu garandeert dat al uw gegevens met de grootst mogelijke zorg worden behandeld en dat deze gegevens niet zullen worden doorgegeven, doorverkocht of op enige andere wijze ter beschikking worden gesteld aan derden zonder uw voorafgaande toestemming. 
3. Boomschors-kopen.eu zal uw gegevens verwerken en opnemen in haar bestand om haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst die zij met u heeft gesloten na te kunnen komen en/of uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Daarnaast kan uw e-mail-adres worden gebruikt om u op de hoogte te stellen van bepaalde producten en diensten die voor u aantrekkelijk kunnen zijn, tenzij u daarvoor geen toestemming hebt gegeven. 
4. U kunt altijd uw eigen gegevens inzien en desgewenst wijzigen op de website 

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst 
1.De overeenkomst komt tot stand door de ontvangst van Boomschors-kopen.eu van uw bestelling. 
2.Het wijzigen van een overeenkomst is alleen mogelijk indien dit uitdrukkelijk door Boomschors-kopen.eu is geaccepteerd. 

Artikel 5 Levering 
1.De bestelling wordt bij u thuis afgeleverd, tenzij u op de website heeft aangegeven dat de bestelling op een ander afleveradres afgeleverd dient te worden of u de bestelde goederen wenst af te halen.  
2.U bent verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze u ter beschikking worden gesteld. 
3.Indien u de afname weigert of nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor de levering bestemde producten worden opgeslagen voor uw risico en rekening. 
4.Indien u zelf een verkeerd adres heeft opgegeven voor de levering, dan zijn de extra verzendkosten voor uw rekening. 
5.Bij overschrijding van de maximale levertijd van 10 dagen na ontvangst van betaling, hebt u het recht de overeenkomst kostenloos te ontbinden. Hiervoor dien je een e-mail of brief aan Boomschors-kopen.eu te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 7 dagen, na de ontvangst van het product bij Boomschors-kopen.eu, aan u geretourneerd. 

Artikel 6 Betaling en incassokosten 
1.Tijdens het totstandkomen van de overeenkomst bepaalt u op welke wijze de betaling tot stand zal komen. U kunt bijvoorbeeld kiezen om te betalen via paypal of overmaken op de rekening. 
2.Boomschors-kopen.eu gaat pas over tot levering van het product wanneer de betaling daarvoor door haar is ontvangen. 

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud 
Boomschors-kopen.eu blijft volledig eigenaar van het geleverde product tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan. 

Artikel 8 Garanties 
1.Boomschors-kopen.eu garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de op de Website vermelde specificaties. 
2.U dient het geleverde product op het moment van de levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn, te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort u te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden. 
3.Indien binnen 14 dagen na levering blijkt dat de producten niet voldoen aan de op de website vermelde specificaties, zal Boomschors-kopen.eu binnen 14 dagen na ontvangst van de producten er zorg voor dragen dat het door u betaalde bedrag zal worden geretourneerd.

 
Artikel 9 Aansprakelijkheid 
1. Indien de door Boomschors-kopen.eu geleverde producten gebrekkig zijn is de aansprakelijkheid van Boomschors-kopen.eu jegens u beperkt tot hetgeen in deze algemene voorwaarden is geregeld. 
2. De aansprakelijkheid van Boomschors-kopen.eu voor directe of indirecte schade is in ieder geval altijd beperkt tot een bedrag, gelijk aan de koopprijs van het gebrekkige product, tenzij de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door uzelf. 
3.Boomschors-kopen.eu sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit de onmogelijkheid de website te gebruiken, het feit dat bepaalde informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is en het onrechtmatig gebruik van de systemen van Boomschors-kopen.eu, waaronder de website, door een derde. 
4.De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Boomschors-kopen.eu of haar ondergeschikten. 

Artikel 10 Risico tijdens het transport 
1. Gedurende het transport van de producten zal Boomschors-kopen.eu het risico dragen in geval van schade, diefstal of verlies van de producten. Op het moment van aflevering van de producten zal dit risico op u overgaan. 

Artikel 11 Afkoelingsperiode 
1.U bent gerechtigd zonder opgave van reden de overeenkomst binnen 14 dagen na ontvangst van het betreffende product te ontbinden. Boomschors-kopen.eu zal dan binnen 14 dagen na ontvangst van het geretourneerde product het door u betaalde bedrag retourneren mits het betreffende product onbeschadigd is, niet gedragen, gewassen of anderszins duidelijk gebruikt of bewerkt is en voorzien is van de originele verpakking en (info)kaartjes. 
2.De kosten van het terugzenden van het betreffende product komen voor uw eigen rekening. 


Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen 
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. 
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 

Artikel 13 Betaling 
1. Tijdens het totstandkomen van de overeenkomst bepaalt u op welke wijze de betaling tot stand zal komen. U kunt bijvoorbeeld kiezen om te betalen met Paypal of overmaken op de rekening van Boomschors-kopen.eu. 
2. Boomschors-kopen.eu gaat pas over tot levering van het product wanneer de betaling daarvoor door haar is ontvangen. 

Artikel 14 Intellectuele eigendomsrechten 
De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de website, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij Boomschors-kopen.eu, haar licentiegevers, de fabrikanten van de betreffende producten en/of derden aan wie Boomschors-kopen.eu niet gelieerd is. 
2.U mag (delen van) de website niet op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van één hardcopy. 
3.Daarnaast mag u geen veranderingen in de geleverde producten aanbrengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen. 
4.U mag alleen een hyperlink naar de website aanbrengen indien dat gebeurt voor louter informatieve doeleinden. Het aanbrengen van een hyperlink voor enig ander doel, zoals een commercieel doel, is derhalve verboden. 

Artikel 15 Overmacht 
Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 

Artikel 16 Diversen 
1.Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen. 
2.De administratie van Boomschors-kopen.eu geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u gedane aanvragen en/of bestellingen. U erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. 
3. Boomschors-kopen.eu is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met u door een enkele kennisgeving aan u aan een derde over te dragen.
4. Indien en voorzover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Boomschors-kopen.eu zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen. 

Artikel 17 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
Op deze Algemene Voorwaarden is Belgisch recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Ieper. Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door Boomschors-kopen.eu aangepast worden. Boomschors-kopen.eu adviseert daarom de Algemene Voorwaarden regelmatig te bekijken. 

 

PRIVACY VERKLARING

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
LEENKNECHT kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van LEENKNECHT,
en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan LEENKNECHT verstrekt.
 
LEENKNECHT kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
-Uw naam
-Uw e-mailadres
-Uw accountgegevens (Voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoon, fax, adresgegevens, btw-nr.)
-Uw IP-adres
 
WAAROM LEENKNECHT GEGEVENS NODIG HEEFT
LEENKNECHT verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch of via e-mail contact met u op te kunnen nemen als u daar
om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet
bereikt kunt worden. Daarnaast kan LEENKNECHT uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van
een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.
 
HOE LANG LEENKNECHT GEGEVENS BEWAART
LEENKNECHT bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw
gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard, indien er geen overeenkomst met
u tot stand komt.
 
DELEN MET ANDEREN
LEENKNECHT verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een
overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van LEENKNECHT worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw
computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor
analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. LEENKNECHT gebruikt deze informatie om de werking van de website
te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
 
GOOGLE ANALYTICS
LEENKNECHT maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief
de eventuele Adwords-advertenties van LEENKNECHT bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen
informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google
opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Het privacybeleid
van Google Analytics kan u hier raadplegen. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt
wordt, om rapporten over de website aan LEENKNECHT te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over
de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google
hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. LEENKNECHT heeft
hier geen invloed op. LEENKNECHT heeft Google geen toestemming gegeven om via LEENKNECHT verkregen Analyticsinformatie
te gebruiken voor andere Google-diensten.
 
GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage,
correctie of verwijdering sturen naar info@leenknecht.eu. LEENKNECHT zal zo snel mogelijk, maar binnen twee weken,
op uw verzoek reageren.
 
BEVEILIGING
LEENKNECHT neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van
LEENKNECHT maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in
verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van 
misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door LEENKNECHT verzamelde persoonsgegevens,
neem dan contact met LEENKNECHT op via info@leenknecht.eu
 
LEENKNECHT is als volgt te bereiken:
Vestigingsadres: Kalkoenstraat 6 - 8890 Moorslede
Telefoon: +32 (0)496 27 81 10
Email: info@leenknecht.eu